Kategorie

Diamanti Obsługa Nieruchomości obsługuje kompleksowo:

 • indywidualne lokale mieszkalne, domy oraz lokale użytkowe
 • wspólnoty mieszkaniowe

Oferta usługi „zarządzanie najmem” skierowana jest dla Właścicieli, którzy posiadają lokale pod wynajem i nie mają czasu z różnych powodów na zajmowanie się sprawami związanymi z obsługą wynajmowanych nieruchomości.

W ramach czynności zarządzania proponujemy usługę zarządzania najmem.

Istotą proponowanej usługi jest nadzór nad przebiegiem najmu oraz utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym jak również wyszukiwanie odpowiednich spełniających oczekiwania Właściciela najemców.

Zarządzanie najmem polega na wyręczeniu Właściciela we wszelkich czynnościach związanych z wynajmem. Zakres świadczonej usługi zależy od indywidualnych potrzeb Klienta.

Diamanti Obsługa Nieruchomości oferuje:

 • Reprezentowanie Właściciela lokalu na podstawie pełnomocnictwa
 • Poszukiwanie Najemcy polegające na przygotowaniu oferty, umieszczeniu ogłoszeń  na portalach internetowych oraz wśród współpracujących Biur Nieruchomości, organizowaniu wizyt na nieruchomości, przedstawieniu Właścicielowi potencjalnych kandydatów na najemców oraz prowadzeniu negocjacji
 • Przygotowanie umowy oraz sporządzenie odpowiednich klauzul  i ustaleń dotyczących przedmiotu umowy najmu
 • Podpisanie umowy najmu w imieniu Właściciela, przekazanie lokalu Najemcy wraz ze szczegółowym protokołem zdawczo-odbiorczym
 • Przekazanie lokalu najemcy oraz odbiór po zakończeniu okresu najmu
 • Wykonie dokumentacji zdjęciowej przed zawarciem umowy najmu oraz dbałość o oddanie lokalu w stanie sprzed okresu najmu, bazując na dokumentacji zdjęciowej
 • Pomoc przy ubezpieczaniu lokalu
 • Przygotowanie lokalu do najmu w zastępstwie Właściciela
 • Monitorowanie oraz dbanie o należyty stan techniczny lokalu poprzez nadzór nad przebiegiem najmu
 • Zarządzanie płatnościami, a w szczególności obsługą rozliczeń czynszowych oraz opłat eksploatacyjnych pomiędzy Właścicielem, a Najemcą
 • Nadzór nad terminowością wpłat
 • Bieżący kontakt z Właścicielem lokalu oraz Najemcą
 • Organizowanie prac remontowych i malowania w okresach pomiędzy najmem (na koszt Właściciela i w porozumieniu z Właścicielem)
 • Pisemne sprawozdanie kwartalne obejmujące wszystkie wpływy i wydatki związane z obsługiwanym najmem
 • Windykacja Należności
 • Oraz inne według ustaleń i preferencji Właściciela

Podstawą do świadczenia usługi jest umowa z biurem oraz pełnomocnictwo od Właściciela do wykonywania czynności objętych umową.

Niektóre z korzyści wynikające z przekazania w obsługę wynajmowanej nieruchomości profesjonalnej firmie to:

 • Oszczędność czasu potrzebnego na poszukiwanie najemcy, a w szczególności nadzór nad przebiegiem najmu
 • Pełna kontrola nad terminowością dokonywania opłat
 • Dokumentacja finansowa gromadzona w jednym miejscu, dostępna na życzenie
 • Windykacja należności
 • Faktura za wykonywaną usługę dokumentującą poniesione koszty obsługi najmu

W szczególności adresujemy nasze usługi do:

 • Prywatnych Inwestorów posiadających jedno lub więcej lokali przeznaczonych na wynajem
 • Osób przebywających stale za granicą a posiadających na Śląsku lokale nadające się pod wynajem
 • Deweloperów zainteresowanych wynajęciem lokali, których sprzedaż jest utrudniona lub naraża firmę na straty
 • Inwestorów zarządzających lokalami odzyskanymi po windykacjach

Za wymienione w ofercie czynności,  proponujemy wynagrodzenie zależne od wybranego wariantu współpracy.

Naszą ofertę kierujemy również, do Właścicieli domków letniskowych, pensjonatów, jaki i domów jednorodzinnych, wynajmowanych weekendowo, tygodniowo lub nieregularnie.

Wyszukiwarka